top of page

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy förklarar hur Body Garden AB samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. 

Policyn gäller för dig som är kund hos oss​, besöker webbsidan och sociala medier (digitala kanaler)​ eller på annat sätt kommer i kontakt med oss, t.ex. via mejl eller telefon kommunikation.

Vår målsättning är att du ska känna dig säker på att din personliga integritet respekteras och att dina personuppgifter behandlas korrekt. All behandling av personuppgifter inom Body Garden AB sker i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning. Inom EU/EES gäller dataskyddsförordningen (GDPR)* och kompletterande nationell lagstiftning.
Denna integritetspolicy gäller generellt för vår behandling av personuppgifter. Om du vid köp av våra tjänster eller i annat sammanhang får del av en annan informationstext om personuppgiftsbehandling så gäller den framför denna generella integritetspolicy.

*Inom EU och EES gäller Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (General Data Protection Regulation) (”GDPR”).

 

Vad är personuppgifter och vad är behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att många olika typer av uppgifter som t.ex. namn och kontaktuppgifter, IP-adresser, tävlingsbidrag, dina gjorda val och preferenser utgör personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, t.ex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig och för vilka ändamål?

När du köper våra tjänster behandlar vi t ex ditt namn, din postadress, din e-postadress, ditt telefonnummer. I vissa fall kommer även personnummer, preferenser, beteendemönster och information om att du är fullmaktsinnehavare eller god man att behandlas.
Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:​

 • För att administrera tidsbokningar och fakturering

 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via e-post och sms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via e-post eller sms eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

 • För att analysera och gruppera besökarna i våra digitala kanaler efter urval, prioritering och preferenser (s.k. profilering) i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden.

 • För att genomföra kundundersökningar.

 • För att förebygga, upptäcka och beivra bedrägerier och missbruk av Body Garden AB tjänster.

 • För att upprätta avidentifierad statistik över hur Body Garden tjänster används.

 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra Body Garden tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.

 • Förutsatt att du samtyckt till det, för att skapa anpassade målgrupper för att kunna rikta anpassade erbjudanden och annonser till dig på Body Garden digitala kanaler. Du kan när som helst dra tillbaka lämnat samtycke genom att använda de opt-out verktyg som erbjuds på den digitala kanalen där riktad marknadsföring och annonsering förekommer. Saknas sådana opt-out verktyg, kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

När du besöker våra digitala kanaler och när vi använder cookies

När du besöker/använder våra digitala kanaler samlar vi in uppgifter som du själv väljer att lämna till oss, t.ex. namn, adress, e-postadress, telefonnummer och andra identifikationsuppgifter.

Body GArden har placerat så kallade ”cookies” i flera av våra digitala kanaler. Genom dessa cookies samlas uppgifter om hur du använder den digitala kanalen in. Mer information om vilka cookies och om hur du tar bort dessa cookies, finns i Body Garden cookie policy

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla, underhålla, testa och förbättra våra digitala kanaler.

 • För att ge dig support vid eventuella problem med våra digitala plattformar.

 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

 • För att analysera och gruppera besökarna efter urval, prioritering och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden. 

 • För att skapa rapporter, följa upp marknadsföringskampanjer och upprätta avidentifierad statistik över användning av våra digitala kanaler.

 • För förvaltning, utveckling och test av våra IT-system i syfte att säkerställa att våra digitala kanaler håller hög kvalitet samt för att upptäcka och förhindra säkerhetsangrepp t ex virusattacker.

 • Förutsatt att du samtyckt till det, för att skapa anpassade målgrupper för att kunna rikta anpassade erbjudanden och annonser till dig på Body Garden digitala kanaler. Du kan när som helst dra tillbaka lämnat samtycke genom att använda de opt-out verktyg som erbjuds på den digitala kanalen där riktad marknadsföring och annonsering förekommer. Saknas sådana opt-out verktyg, kan du dra tillbaka ditt samtycke genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

När du deltar i marknadsaktiviteter och kundundersökningar

Om du deltar kundundersökningar och andra marknadsföringsaktiviteter som vi anordnar behandlar vi t.ex. kontaktuppgifter, åsikter, preferenser och andra personuppgifter som du väljer att lämna till oss.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att administrera marknadsaktiviteten eller kundundersökningen, inklusive återkoppla till dig och betala ut eventuella vinster.

 • För att informera om och erbjuda dig nya marknadsaktiviteter och kundundersökningar.

 • För marknadsföringsändamål, däribland för marknadsföring via post, mejl och sms. Du kan välja bort ytterligare utskick via en länk i varje utskick som görs via mejl eller sms/mms eller genom att kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

 • Ta fram avidentifierad statistik från marknadsaktiviteter och kundundersökningar, i syfte att förbättra våra tjänster.

 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra Body Garden tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.

När du på annat sätt kommer i kontakt med oss och kommunicerar med oss

När du är i kontakt med oss via t.ex. kundservicefunktioner behandlar vi uppgifter hänförliga till ditt kundärende. Om du besöker eller kommunicerar med oss via våra konton i sociala medier (det vill säga tredjepartsplattformar såsom Facebook och Instagram) kan Body Garden även komma att ta emot information rörande din profil och dina interaktioner på tredjepartsplattformen från leverantören av densamma.

Dina personuppgifter behandlas för följande ändamål:

 • För att vi ska kunna kommunicera med dig och administrera ditt ärende vid kontakt via kundservice, formulär och i våra konton i sociala medier.

 • För att analysera samtal och chattar i syfte att förbättra vår kommunikation samt för din och vår säkerhet.

 • För att upprätta avidentifierad statistik över hur Body Garden kommunikationsfunktioner används.

 • För att underhålla, utveckla, testa och förbättra Body Garden tjänster och de tekniska plattformar som dessa tillhandahålls på.

Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter behandlas av oss endast så länge som det behövs för att uppfylla ändamålen med behandlingen eller för att fullgöra Body Garden rättsliga skyldigheter. Därefter gallrar vi dina personuppgifter enligt interna riktlinjer för radering av data.

Laglig grund våra behandlingar av dina personuppgifter

Body Garden behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi behandlar dina personuppgifter då det är nödvändigt för att fullgöra fakturering med dig eller svara på frågor som du ställer till kundservice.

Om Body Garden skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt tillämplig lagstiftning kräver ditt samtycke, så kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg, vilket i regel sker genom att du aktivt får klicka i en ruta.

Säkerhet till skydd för personuppgifter

Body Garden värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Body Garden kunder behandlas konfidentiellt. 

 

Utlämnande av personuppgifter

Body Garden kan anlita externa samarbetspartners och leverantörer att utföra uppgifter för Body Garden räkning, t.ex. för att tillhandahålla IT-tjänster, betalningslösningar, bokningstjänster eller hjälpa till med marknadsföring, analyser eller statistik. Utförandet av dessa tjänster kan innebära att Body Garden samarbetspartners, både inom EU/EES och utanför EU/EES, får tillgång till dina personuppgifter.

Bolag som hanterar personuppgifter för Body Garden räkning undertecknar avtal med Body Garden för att säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, t.ex. genom att vi ingår avtal som inkluderar standardiserade modellklausuler för dataöverföring vilka har EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU kommissionens webbplats.

Body Garden kan komma att lämna ut personuppgifter till tredje part, som t.ex. polisen eller annan myndighet, om det rör av brottslighet eller om vi annars är skyldiga att lämna ut sådan uppgift med stöd av lag eller myndighetsbeslut.

 

Externa länkar

Denna integritetspolicy gäller bl.a. för information som Body Garden behandlar om dig i våra Digitala Kanaler. Body Garden digitala kanaler kan ibland innehålla länkar till externa webbplatser eller tjänster som vi inte kontrollerar. Om du följer en länk till en extern webbplats uppmanas du att ta del av de principer för personuppgiftsbehandling och information om cookies som gäller för den aktuella webbplatsen.

 

Behandling av personuppgifter om barn

Body Garden digitala kanaler riktar sig inte till barn och Body Garden samlar därmed inte medvetet in personuppgifter om barn. Om du är målsman och blir medveten om att ditt barn lämnat personuppgifter till Body Garden ber vi dig att kontakta oss på de adresser som anges i textstycket nedan, för att du ska kunna utöva dina barns rättigheter avseende exempelvis rättelse eller borttagning.

 

Dina rättigheter i samband med vår behandling

Du har följande rättigheter gentemot det bolag som behandlar dina personuppgifter:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din personuppgiftsbehandling.

 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka samtycket och motsätter dig behandlingen.

 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot vår behandling om den sker med stöd av intresseavvägning eller för direktmarknadsföring.

 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

För att utöva någon av dina rättigheter se mejla:

kajayogamassage@gmail.com

Ändring av denna integritetspolicy

Body Garden kan komma att från tid till annan göra ändringar i denna integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid tillgänglig på Body Garden webbsidan.

Logo_05_edited_edited.png
bottom of page